Разрешаване на конфликти (полезни материали)

📝 Точка 2 статия: Креативността е в различията
📚 Книга: The 7 Habits of Highly Effective People

На обучението обсъждахме за нагласата да мислиш “Win-Win”. Навик 4 в книгата се фокусира именно върху тази тема.

📚 Петте основни слабости при работа в екип (The Five Dysfunctions of a Team)

В тази книга, чрез интересна история е разказан модела с пирамидата на Ленсиони за изграждане на силен екип. Една от темите тук е именно страх от конфликти + ефективното използване на конфликти.

📚 Книга: Емоционалната интелигентност

Засяга редица теми от комуникация до ефективни екипи в работния и в личния живот. Книгата събира множество изследвания, експерименти и примери.

📚 Книга: Общуване без агресия

Книгата се позовава на различни принципи, чрез които човек да общува ненасилствено и да преодолява различия по мирен начин. Включва емпатия и активно слушане.

📺 Видео: How to Disagree Productively and Find Common Ground